โครงการสำคัญกรมอนามัย (ระดับกระทรวง)


# โครงการสำคัญ การรายงานข้อมูลปีงบประมาณ 2564
ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
1 โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต ---------
2 โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอายุ 2-6 ปี---------
3 โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ---------
4 โครงการพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการ ---------
5 โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการท่องเที่ยว---------
6 โครงการบริหารจัดการมูลฝอยและส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุข---------
7 โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะให้แก่ประชาชน---------