โครงการสำคัญกรมอนามัย (ระดับกรม)


# โครงการสำคัญ การรายงานข้อมูลปีงบประมาณ 2564
ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
1 โครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ------------
2 โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต ------------
3 โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560------------
4 โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอายุ 2-6 ปี------------
5 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ------------
6 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ------------
7 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น------------
8 โครงการเลี้ยงดูลูกตาม “คำสอนพ่ออย่างพอเพียง” ในพื้นที่ความมั่นคงและหมู่บ้านยามชายแดนฯ------------
9 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)------------
10 โครงการพัฒนาสุขภาพเด็กและประชาชนในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา------------
11 โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ------------
12 โครงการเสริมสร้างความรอบรู้วัยทำงานสุขภาพดีในสถานประกอบการ------------
13 โครงการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ปี 2564------------
14 โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ปี 2564------------
15 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม------------
16 โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์------------
17 โครงการควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจาง 2564------------
18 โครงการพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการ ------------
19 โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ ปี 2564 ------------
20 โครงการพัฒนาระบบการดูแลและส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ปี 2564 ------------
21 โครงการสร้างความเข้มแข็งการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยงเพื่อสุขภาวะที่ดี------------
22 โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการท่องเที่ยว------------
23 โครงการลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ------------
24 โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ ------------
25 โครงการเสริมสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ท้องถิ่นและชุมชนน่าอยู่ ------------
26 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพื่อการบริโภค------------
27 โครงการบริหารจัดการมูลฝอยและส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุข------------
28 โครงการยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาบุคลากรอย่างมืออาชีพตามหลักธรรมาภิบาล------------
29 โครงการยกระดับการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต กรมอนามัย------------
30 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางกรมอนามัยและเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุน งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม------------
31 โครงการขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้และการพัฒนางานวิจัย องค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย------------
32 โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม------------
33 โครงการยกระดับการบริหารงานคลังงบประมาณและการตรวจสอบ------------
34 โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม------------
35 โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะให้แก่ประชาชน------------
36 โครงการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการต่างประเทศของกรมอนามัยสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานสากล------------
37 โครงการยกระดับการจัดการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ------------
38 โครงการยกระดับความ รอบรู้ด้านสุขภาพ ประชาชนและสุขาภิบาล สถานประกอบการ รองรับการระบาดของ COVID-19 (งบกลาง รัฐบาล)------------