ผลการดำเนินการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง

ที่มา : ข้อมูลจากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง


หน่วยงาน ปีงบประมาณ
2558 2559 2560 2561 2562 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 0 94.61 95.5 94.59 99.4 0
กรมการแพทย์ 0 95.93 92.19 94.94 99.83 0
กรมควบคุมโรค 0 98.58 96.69 99.52 99.86 0
กรมการเเพทย์เเผนไทยเเละการเเพทย์ทางเลือก 0 86.85 89.9 84.27 99.98 0
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0 97.46 99.15 95.34 99.99 0
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0 95.62 92.04 96.46 99.81 0
กรมสุขภาพจิต 0 90.13 93.2 95.9 99.87 0
กรมอนามัย 0 95.03 97.16 97.91 99.98 0
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 0 97.23 99.82 99.49 99.98 0