ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ที่มา : ข้อมูลจากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง


หน่วยงาน ปีงบประมาณ
2558 2559 2560 2561 2562 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 0 94.61 95.5 94.59 94.91 0
กรมการแพทย์ 0 95.93 92.19 94.94 96.14 0
กรมควบคุมโรค 0 98.58 96.69 99.52 97.75 0
กรมการเเพทย์เเผนไทยเเละการเเพทย์ทางเลือก 0 0 89.9 84.27 98.41 0
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0 97.46 99.15 95.34 97.77 0
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0 95.62 92.04 96.46 96.41 0
กรมสุขภาพจิต 0 90.13 93.2 95.9 94.88 0
กรมอนามัย 0 95.03 97.16 97.91 98.73 0
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 0 97.23 99.82 99.49 96.24 0