คู่มือ - โครงสร้างมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้มกรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2563