อัตราส่วนการตายมารดาต่อการเกดมีชีพแสนคน (Maternal Mortality Ratio : MMR) (2015)
อัตราทารกแรกเกิดตาย (ก่อนอายุครบ 1 ปี) ต่อการเกิดมีชีพพันคน (Infant Mortality Rate: IMR) (2015)
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 – 19 ปีพันคน (2015)
ร้อยละของการถ่ายทอดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก (2015)
ร้อยละการเข้าถึงการสุขาภิบาลขั้นพื้นฐาน (ส้วมและสิ่งปฏิกูล) (2015)
ร้อยละของประชาชนเข้าถึงน้ำดื่มสะอาด (2015)