ข้อมูลเป้าหมายระดับโลก ที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัย

เลือกปี พ.ศ.

2.2.1 Target

(เด็กต่ำกว่า 5 ปี)

2.2.2 Target

(เด็กต่ำกว่า 5 ปี)

(เด็กต่ำกว่า 5 ปี)

2.2.3 Target

(ญ. 15-49 ปี)

ที่มา : MICs 6

ดูเพิ่มเติม Goal 2 Target >

6.2.1 Target

0.00%

0.00%

0.00%

ที่มา : MICs 6

ดูเพิ่มเติม Goal 6 Target >

3.3.1 Targetที่มา : ระบบ DoH Dashboard กรมอนามัย3.7.1 Target

พึงพอใจกับการวางแผนครอบครัวด้วยวิธีสมัยใหม่

0.00%ที่มา :ระบบ Health Data Center3.7.2 Target


ที่มา : ระบบ Health Data Center

ดูเพิ่มเติม Goal 3 Target >

เลือกปี พ.ศ.

Stunting
Anemia
Low birth weight
Childhood Overweight
 Breastfeeding 
Wasting

ที่มา : ระบบ DoH Dashboard กรมอนามัย

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >

ข้อมูลระดับประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัย

เลือกปี พ.ศ.

พัฒนาการสมวัย

0.00%

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >


ที่มา : ระบบ DoH Dashboard กรมอนามัยความรอบรู้ด้านสุขภาวะ

0.00%


ดูข้อมูลเพิ่มเติม >


ที่มา : กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย


ด้านสาธารณสุข
Big Rock 3 ระบบริการสุขภาพผู้สูงอายุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >

ที่มา : สํานักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย