ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์

ที่มา : ข้อมูลจากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง


หน่วยงาน ปีงบประมาณ
2558 2559 2560 2561 2562 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 81.86 88.22 92.46 94.34 94.48 0
กรมการแพทย์ 76.12 80.11 89.01 87.22 91.13 0
กรมควบคุมโรค 81.79 78.8 88.96 86.52 85.93 0
กรมการเเพทย์เเผนไทยเเละการเเพทย์ทางเลือก 74.15 77.46 84.84 88.52 89.22 0
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 82.47 79.25 87.57 89.62 86.76 0
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 72.23 81.22 83.52 82.69 90.39 0
กรมสุขภาพจิต 78.23 84.22 83.85 87.8 86.91 0
กรมอนามัย 80.66 77.9 83.71 85.04 91.07 0
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 79 81.36 84.46 83.05 84.15 0