ร้อยละการรับรู้เรื่องการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของบุคลากรในหน่วยงานสังกัด (Internal Integrity & Transparency : IIT)

ที่มา : ข้อมูลจากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง


หน่วยงาน ปีงบประมาณ
2558 2559 2560 2561 2562 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 63.13 83.71 90.54 92.73 93.72 0
กรมการแพทย์ 70.26 75.93 80.37 84 83.5 0
กรมควบคุมโรค 70.22 65.8 80.82 83 76.83 0
กรมการเเพทย์เเผนไทยเเละการเเพทย์ทางเลือก 63.28 65.75 76.52 79.99 80.18 0
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 73.72 67.1 79.19 79.57 81.77 0
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 59.65 63.42 68.77 73.86 79.81 0
กรมสุขภาพจิต 69.54 72.89 78.99 84.52 78.51 0
กรมอนามัย 64.51 62.49 73.46 84.65 88.19 0
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 66.74 72.37 83.37 78.53 78.22 0