ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)

ที่มา : ข้อมูลจากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง


หน่วยงาน ปีงบประมาณ
2558 2559 2560 2561 2562 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 93.02 97.67 100 100 0 0
กรมการแพทย์ 80 88.37 100 86.36 0 0
กรมควบคุมโรค 86.05 93.02 95.45 90.91 0 0
กรมการเเพทย์เเผนไทยเเละการเเพทย์ทางเลือก 76.74 72.09 95.45 95.45 0 0
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 86.05 90.7 97.73 100 0 0
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 72.09 88.37 100 86.36 0 0
กรมสุขภาพจิต 76.74 81.4 90.91 90.91 0 0
กรมอนามัย 88.37 86.05 95.45 86.36 0 0
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 88.37 88.37 93.18 90.91 0 0