งบประมาณ (งบดำเนินงาน)

ร้อยละการเบิกจ่าย
ไตรมาสที่ งบประมาณ(บาท) เบิกจ่าย(บาท) เป้าหมายการเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่าย
มติ ครม. มติ กรม
1 137,276,701.00 132,924,071.15 23% 33% 24.86%
2 232,986,012.53 205,269,004.34 54% 55% 38.39%
3 391,493,164.03 340,394,118.42 77% 84% 63.66%
4 534,670,692.27 501,949,195.32 100% 100% 93.88%

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 20-01-2021

การเปรียบเทียบข้อมูล

ข้อมูลตัวชี้วัด

กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน

กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน

กลุ่มวัยทำงาน

จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 10 ล้านครอบครัวออกกำลังกาย

กลุ่มวัยสูงอายุ

ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 2020-09-24