งบประมาณ (งบดำเนินงาน)

ร้อยละการเบิกจ่าย
ไตรมาสที่ งบประมาณ(บาท) เบิกจ่าย(บาท) เป้าหมายการเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่าย
มติ ครม. มติ กรม
1 104,173,059.70 102,740,901.30 32% 32% 13.87%
2 238,734,472.50 234,801,102.56 54% 55% 31.71%
3 337,031,520.98 333,176,550.03 77% 84% 44.99%
4 740,498,604.85 648,013,284.73 100% 100% 87.51%

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19-01-2022

บุคลากร

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19-01-2022

การเปรียบเทียบข้อมูล

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19-01-2022

โครงการสำคัญ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19-01-2022

ข้อมูลตัวชี้วัด

กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

[#]ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน

กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

[#]อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน

กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี มีภาวะเตี้ย

กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

[#]ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน

กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

[#]อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี พันคน

กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

[#]อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน

กลุ่มวัยทำงาน

[#] ร้อยละของประชากรอายุ 15-59 ปีมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมากขึ้นไป

กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 2020-09-24

ข้อมูลพื้นฐาน

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19-01-2022